BNF werkt in opdracht van de provincie Flevoland aan een sterk netwerk dat Flevolanders alle kansen biedt om basisvaardigheden aan te leren en te onderhouden. We richten ons op drie pijlers: samenwerking, kennisdeling en kwaliteit

Leergang Leven Lang Ontwikkelen

Veranderingen in de samenleving komen niet alleen voort uit digitalisering en technologische ontwikkelingen. Er zijn ook economische, demografische en sociale ontwikkelingen die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van burgers.
Het is daarom van belang om het voor iedereen mogelijk te maken om op een zelfgekozen manier en in eigen tempo mee te blijven doen. Voor nagenoeg ieder mens is het mogelijk om de eigen vaardigheden blijvend te ontwikkelen.

Bibliotheekvoorzieningen bieden daarom voor iedereen een openbare, veilige en laagdrempelige leer-en ontwikkelplek. Dat gaat zowel over non-formeel als informeel leren. Denk hierbij aan het opdoen van basisvaardigheden zoals: lezen, rekenen, digitale vaardigheden en aan het doorontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid. (Bron: Bibliotheekconvenant 2020-2023)

Bibliotheeknetwerk Flevoland, BNF, heeft in samenwerking met het innovatieteam en FlevoMeer Bibliotheek de stap gezet om een nieuwe leergang te ontwikkelen voor bibliotheekmedewerkers die bezig zijn met volwasseneneducatie. In deze leergang worden de inzichten van Huis voor Taal gecombineerd met de nieuwe ontwikkelingen in de bibliothecaire wereld. De leergang krijgt een toegepaste vorm waarmee niet het geleerde, maar de eigen ervaring aanleiding is tot een behoeftegerichte manier van werken.

Samenwerken - Provinciale netwerken

BNF en de arbeidsmarktregio Flevoland

De arbeidsmarktregio Flevoland beslaat bijna alle gemeenten van de provincie. Alleen de gemeente Zeewolde valt daarbuiten. De arbeidsmarktgemeenten werken samen op een aantal thema’s. Een daarvan is laaggeletterdheid. In 2020 heeft BNF geadviseerd bij het opstellen van een nieuw regioplan laaggeletterdheid, voor de periode 2021-2024. In juli 2021 is dit regioplan door de betrokken gemeenten vastgesteld.
Omdat BNF de opdracht heeft om de provinciale netwerken te versterken, streeft BNF naar optimale samenwerking met de arbeidsmarktregiogemeenten. En ook met de gemeente Zeewolde.

Klik hier voor de Regioplan

Zie hier de Nieuwsbrief laaggeletterdheid juli 2022

Het Learning Cities netwerk

Namens de Flevolandse bibliotheken is BNF in samenwerking met drie Flevolandse gemeenten en vijf educatieve partners aan het ontdekken wat het UNESCO-concept Learning Cities ons kan bieden. Dit UNESCO-project bestaat uit een internationaal netwerk van steden. Kennis wordt uitgewisseld op het gebied van: onderwijs, duurzaamheid, innovatie en inclusie. Een internationale en inspirerende zoektocht om met elkaar van Flevoland een lerende provincie te maken.

Begin 2021 heeft BNF Flevolandse partners uitgenodigd om deel te nemen aan het Erasmus+ programma Learning Cities. Dit wordt gecoördineerd door Platform Learn for Life. In de periode 2021-2023 worden vier studiereizen in Europa georganiseerd waar best practices worden bezocht

Een Learning City is een gemeente of regio die een leven Lang Leren centraal stelt bij het nemen van besluiten, lange termijn visies en samenwerking. Een ambitieuze opgave die door veel steden over de hele wereld wordt omarmd. Samen met Flevolandse partners onderzoekt BNF wat het idee achter Learning Cities voor onze provincie kan betekenen.

Voor het Flevolandse netwerk staat centraal wat Learning Cities kan bijdragen aan de doorontwikkeling van:
• onze onderlinge samenwerking ten behoeve van de burger
• een leven lang leren op en rond de werkplek
• een positief leerklimaat in Flevoland

Het Flevolandse netwerk bestaat in 2021 uit:

• ROC van Flevoland
• Huis voor Taal
• Windesheim
• IVIO
• Leerwerkloket Flevoland
• Gemeente Almere
• Gemeente Zeewolde
• Gemeente Urk
• De Flevolandse bibliotheeksector (vertegenwoordigd door Bibliotheeknetwerk Flevoland)

Kwaliteit

Huizen voor Taal en het Digitaalhuis

Taalhuizen zijn herkenbare, fysieke plekken die als huiskamer voor een wijk, dorp of stad fungeren. Informatie rondom basisvaardigheden zijn hier verzameld. Plekken waar iedereen terecht kan die met basisvaardigheden zoals: lezen, schrijven, rekenen, spreken en digitale vaardigheden aan de slag wil. Vrijwilligers die daarbij willen assisteren zijn welkom en krijgen opleidingen op maat.

Taalhuizen zijn samenwerkingsverbanden tussen onder meer: gemeenten, bibliotheken, roc’s, welzijnsorganisaties, lokale vrijwilligersorganisaties en private aanbieders. (Bron: www.kb.nl )

De bibliotheek is het centrale punt in elke gemeente waar je zonder afspraak binnen kunt lopen om aan de slag te gaan met basisvaardigheden. Men kan er ook meer te weten te komen over alle mogelijkheden om verder te leren in de eigen gemeente of regio. In elke bibliotheek van Flevoland huist namelijk een taalhuis: het plaatselijke Huis voor Taal of het DigiTaalhuis in Almere. Professionals en getrainde vrijwilligers geven advies over alle leermogelijkheden en/of zorgen voor een aanmelding voor een laagdrempelige leer- en oefenactiviteiten.

Net als alle Nederlandse taalhuizen, doorlopen de Huizen voor Taal en het DigiTaalhuis in Almere een certificeringstraject. Hierdoor komt er meer zicht op de kwaliteit van elk taalhuis. Een aantal taalhuizen in Flevoland is al gecertificeerd, anderen zitten nog in traject.
In 2021 en 2022 doorlopen alle taalhuizen een certificeringstraject. Dit traject geeft zicht op kwaliteit.

Klik op een gemeente voor meer informatie over het onderwerp.

Kennisdeling

Er is heel veel kennis beschikbaar in Flevoland over laaggeletterdheid, basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. BNF wil deze kennis voor meer mensen en organisaties beschikbaar maken. We bouwen aan een provinciaal kennisdelingsnetwerk op het thema laaggeletterdheid en zetten in op een positief leerklimaat.

Kennisdag Taal en Gezondheid op 9 september

Op donderdagmiddag 9 september 2021 konden professionals vanuit onder meer: de gezondheidszorg, beleidsfuncties, de politiek, besturen uit vijf Flevolandse gemeenten op locatie deelnemen aan de Themabijeenkomst Taal en Gezondheid.

De bijeenkomst Taal en Gezondheid is tot stand gekomen in samenwerking met: WEL in Flevoland, de provincie, Proscoop, de Stichting Lezen en Schrijven en BNF. Een inspirerend initiatief dat alle partijen goed bevallen is. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit gecontinueerd wordt.

Uitgangspunt van deze middag was de methode Klasse! van Marian Janssen – de Goede. Zij ontwikkelde een strategie voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterden. Deze NT1 groep meldt zich nauwelijks aan voor een cursus en blijft liever uit beeld. Volgens Janssen – de Goede kan deze groep slechts bereikt worden op een manier die bij hun levenswijze past. Daarvoor is het belangrijk te weten hoe hun belevingswereld eruit ziet. Zij ontwikkelde vier profielen voor de doelgroep autochtone laaggeletterden: Fatima, Wesley, Gerard en Elly. Wat zijn hun kenmerken en hoe ziet hun sociale kring en leefomgeving eruit?

Zij onderzocht wat hun drijfveren zijn en ontwikkelde doelgroepgerichte cursussen, de zogenaamde camouflagecursussen. Tijdens deze cursussen wordt een ‘prikmoment’ ingepland. Hierdoor komt duidelijk naar voren wie op het gebied van taal of rekenen een extra steuntje in de rug kan gebruiken. In 2022 komt er een vervolg themabijeenkomst.

Best Practices

Een glossy vol voorbeelden, Best Practices, uit de praktijk van de Flevolandse bibliotheken met daarin aandacht voor: de Urker Boekenbasmoeders, de bibliotheek van Almere als huiskamer van de stad, naar zomerschool in Lelystad, een EHBO-cursus in Zeewolde, de voorlichtingsfilmpjes voor NT2’ers (Nederlands als tweede taal) van de bibliotheek in Dronten, het Taapunt in de Noordoostpolder en de stuwende krachten achter veel van deze projecten Sabine de Bruijn en Erna Phaff.

Zie hier onze kennisversterkers

Klik hier voor de glossy